મુખ્ય પૃષ્ઠ (Home)
Rangdwar Prakashan (રંગદ્વાર પ્રકાશન)

ઉદ્દેશ

રંગદ્વાર પ્રકાશનનો ઉદ્દેશ સાહિત્ય, સંસ્કૃતિ અને જીવનલક્ષી વિચારના ઉત્તમ પુસ્તકોનું પ્રકાશન તેમ જ પ્રસાર કરવાનો છે. નવા લેખકોની કૃતિઓ પ્રગટ કરવી અને પ્રોત્સાહન આપવું, સાહિત્ય અને કલાના કાર્યક્રમો યોજવા, તેમ જ ગ્રામ વિસ્તારમાં શિક્ષણ અને લોકશિક્ષણના ફેલાવા માટે મદદરૂપ થવા અંગે રંગદ્વાર પ્રકાશન કટિબધ્ધ છે.

 

 

 

 
 
© 2022 રંગદ્વાર પ્રકાશન